Classic Tweezer

€30.00

Classic tweezers are used for classic lashes extension tasks. Sale unit: 1. Note: all tweezers are tested with lashes by out technicians before shipped to customers. Any tweezers that do not meet our requirements will be sent back to manufacturers.

Nhíp mỏ quạ, sử dụng để nối mi classic. Đơn vị tính: 1 chiếc. Tất cả nhíp bán bởi Hoa Beauty Lashes USA đều được kiểm tra và thử bởi các kĩ thuật viên. Những cây không đạt yêu cầu đều được trả lại cho nhà sản xuất.

In stock

QTY
Categories: TWEEZER

Classic tweezers are used for classic lashes extension tasks. Sale unit: 1. Note: all tweezers are tested with lashes by out technicians before shipped to customers. Any tweezers that do not meet our requirements will be sent back to manufacturers.

Nhíp mỏ quạ, sử dụng để nối mi classic. Đơn vị tính: 1 chiếc. Tất cả nhíp bán bởi Hoa Beauty Lashes USA đều được kiểm tra và thử bởi các kĩ thuật viên. Những cây không đạt yêu cầu đều được trả lại cho nhà sản xuất.