Volume Tweezer

€42.00

The volume tweezer is designed to be able to grab multiple lashes at the same time. This is a tweezer for volume eyelash and mega-volume eyelash extensions. All tweezers sold by us are check by hands by our technicians. Any tweezers that do not meet our high requirements will be sent back to manufactures.

Price is applied for 1 unit.

Nhíp volume, được thiết kế để có thể gắp được nhiều sợi mi 5D - 10D.Tất cả các nhíp của Hoa Beauty Lashes đều được kiểm tra bằng tay bởi ít nhất 3 kiểm tra viên. Toàn bộ nhíp không đạt yêu cầu đều được gủi trả lại nhà sản xuất.

In stock

QTY
Categories: TWEEZER

The volume tweezer is designed to be able to grab multiple lashes at the same time. This is a tweezer for volume eyelash and mega-volume eyelash extensions. All tweezers sold by us are check by hands by our technicians. Any tweezers that do not meet our high requirements will be sent back to manufactures.

Price is applied for 1 unit.

Nhíp volume, được thiết kế để có thể gắp được nhiều sợi mi 5D - 10D.Tất cả các nhíp của Hoa Beauty Lashes đều được kiểm tra bằng tay bởi ít nhất 3 kiểm tra viên. Toàn bộ nhíp không đạt yêu cầu đều được gủi trả lại nhà sản xuất.